Go 语言面试题 100 讲之 028篇:有类型常量和无类型常量的区别?

作者: 王炳明 分类: Golang 面试题 发布时间: 2021-09-20 17:10 热度:1,662

查看完整目录 –>《Go 语言面试题 100 讲


在 Go 语言中,常量分为有类型常量和无类型常量。

// 有类型常量
const VERSION string = "v1.0.0"

// 无类型常量
const RELEASE = 3

那么他们有什么区别呢?

当你把有无类型的常量,赋值给一个变量的时候,无类型的常量会被隐式的转化成对应的类型

package main

import "fmt"


func main() {
  const RELEASE = 3

  var x int16 = RELEASE
  var y int32 = RELEASE
  fmt.Printf("type: %T \n", x) //type: int16
  fmt.Printf("type: %T \n", y) //type: int32 
}

可要是有类型常量,不就会进行转换,在赋值的时候,类型检查就不会通过,从而直接报错

package main

import "fmt"


func main() {
  const RELEASE int8 = 3

  var x int16 = RELEASE //cannot use RELEASE (type int8) as type int16 in assignment
  var y int32 = RELEASE //cannot use RELEASE (type int8) as type int32 in assignment
  fmt.Printf("type: %T \n", x) 
  fmt.Printf("type: %T \n", y) 
}

解决的方法是进行显式的转换

package main

import "fmt"


func main() {
  const RELEASE int8 = 3

  var x int16 = int16(RELEASE) 
  var y int32 = int32(RELEASE) 
  fmt.Printf("type: %T \n", x) // type: int16
  fmt.Printf("type: %T \n", y) // type: int32
}

文章有帮助,请作者喝杯咖啡?

发表评论